Posebna pravila za naručivanje i kupovinu

Postupak kupovine se sastoji od faze naručivanja i faze kupovine.

Cijene fotografija izražene su u valuti konvertibilna marka (KM), sa uključenim poreskim obavezama za Primaoca sadržaja. Fotografija je predmet kupovine po cijeni koja je bila važeća u trenutku kada je izvršena kupovina putem elektronskog obrasca kupovine. 

Razlika između medijske i komercijalne namjene

Pod medijskom namjenom podrazumijeva se svako informisanje i edukacija javnosti. Ovdje se ubrajaju objave u elektronskim i printanim medijima, kao i objave na društvenim mrežama i web stranicama organizacija i institucija. Pod medijskom upotrebom ne podrazumijevaju se promo objave u medijima, koje za cilj imaju promovisanje i prodaju određenog proizvoda ili usluge.

Komercijalna namjena je korištenje fotografija od strane privatnih subjekata sa ciljem reklamiranja i/ili prodaje određenog proizvoda ili usluge.

Navođenje izvora i autora

Klijenti koji koriste fotografije kupljenje na platformi "Foto baza" za medijske svrhe, obavezni su da prilikom svake objave navedu ime autora i stranicu "Foto baza". Ove podatke je potrebno navesti ispod fotografije u obliku "Ime Prezime - Fotobaza.ba". Komercijalni klijenti nemaju obavezu navođenja izvora. Svi klijenti mogu kupljenu fotografiju da koriste samo jednom, na jednoj platformi, isključivo za namjenu koja je navedena prilikom kupovine.

Naručivanje

Fotografija se naručuje elektronskim putem, putem odgovarajućeg obrasca, klikom na određenu fotografiju nakon čega se određuje vrsta upotrebe fotografije i ista sprema u korpu. Naručene fotografije se nalaze u korpi, te se klikom na obrazac „Dalje na kupovinu” otvara nova forma u kojoj se obavlja kupovina fotografije.

Kupovina

Fotografija se smatra kupljenom nakon što se popune traženi podaci na obrazcu za fakturu, odabere način plaćanja putem jedne od ponuđenih platnih kartica, prihvate uslovi kupovine i pritisne forma “Kupi”. Nakon pritiska forme “Kupi” fotografija se smatra kupljenom i dolazi do transfera odgovarajućih sredstava sa platne kartice u skladu sa ovim Uslovima kupovine i Opštim uslovima poslovanja "Foto baza".

Plaćanje

Plaćanja za kupljenu fotografiju će biti obavljena u konvertibilnim markama. 

Online plaćanje moguće je izvršiti sa Visa, Maestro i Mastercard platnim karticama. Prilikom zaduživanja platne kartice kojom je izvršeno plaćanje fotografije, iznos koji je naznačen na "Foto baza" se konvertuje u Vašu lokalnu valutu prema kursu koji primjenjuju banke/operatori platnih kartica zbog čega je moguće da na teret Primaoca sadržaja dođe do razlike u iznosu koji je naplaćen zaduživanjem platne kartice, u odnosu na cijenu koja je iskazana na "Foto baza".

Sigurnost plaćanja platnim karticama

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom TLS enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prenosa. Time je omogućen siguran prenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računara i WebPay servisa, te obratno. 

WebPay servis i finansijske ustanove razmjenjuju podatke upotrebom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautorizovanog pristupa. 

Monri Payment Gateway je sertifikovan prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima. 

Trgovac ne pohranjuje brojeve platnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka 

Obavezujemo se pružati zaštitu ličnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su neophodni za ispunjenje naših obaveza; informišemo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovno dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni sa lista koje se koriste za marketinške kampanje. 

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Isporuka

Fotobaza.ba se obavezuje da Primaocu sadržaja omogući preuzimanje fotografije, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Fotobaza.ba se obavezuje poslati obavijest isključivo u obliku elektronske pošte da je Primalac sadržaja kupio fotografiju te da istu može odmah preuzeti.

Reklamacija

Fotobaza.ba se obavezuje omogućiti preuzimanje fotografije koja je tehnički ispravna te odgovara opisu navedenom na www.Fotobaza.ba. Slika na Internet stranici www.Fotobaza.ba ne mora odgovarati stvarnom izgledu, te Primalac sadržaja ne može reklamirati ovaj segment. 

Ako Primalac sadržaja ne bude u mogućnosti obaviti preuzimanje zbog tehničkih problema uzrokovanih na serveru Fotobaza.ba, Fotobaza.ba se obavezuje obezbijediti novu mogućnost preuzimanja fotografije, za što Primalac sadržaja ne snosi nikakve troškove. 

U slučaju da Primalac sadržaja niti tada ne bude u stanju obaviti preuzimanje koji je uzrokovan zbog tehničkih problema na serveru Fotobaza.ba, Primalac sadržaja je dužan o tome kontaktirati Fotobaza.ba koja će ponuditi adekvatno rješenje koje u sebi neće sadržavati nikakvu naknadu i daljnje troškove od strane Primaoca sadržaja. Primalac sadržaja nema pravo tražiti povrat novca u ovoj situaciji. 

U slučaju da Primalac sadržaja ne može preuzeti fotografiju, a tehnički problemi nisu vezani za Fotobaza.ba, već su uzrokovani od strane Primaoca sadržaja, operatera ili treće osobe Fotobaza.ba ne snosi nikakvu odgovornost i nije dužan Primaocu sadržaja omogućiti preuzimanje bez naknade. 

Primalac sadržaja je u roku od 30 kalendarskih dana dužan preuzeti fotografiju, nakon toga više neće moći preuzeti fotografiju bez obzira što je izvršio uplatu. U ovom slučaju Primalac sadržaja se odriče bilo kakve reklamacije. 

Pritiskom na opciju “Kupi”, prihvatate ova posebna pravila za naručivanje i kupovinu, koja čine dodatak Opštim uslovima poslovanja Fotobaza.