Uslovi korištenja

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA FOTOBAZA.BA


Uvod

Fotobaza.ba predstavlja internet stranicu sa sljedećom adresom: www.Fotobaza.ba. Odnosno, web platformu (u daljem tekstu: Fotobaza.ba) za oglašavanje i preuzimanje sadržaja koji pravno ili fizičko lice kao vlasnik sadržaja i/ili autorskog prava na sadržaju u svoje ime objavljuje na Fotobaza (u daljem tekstu: Davalac sadržaja), odnosno koji sadržaj pravno ili fizičko lice preuzima sa Fotobaza kao Primalac sadržaja (u daljem tekstu zajedno: Korisnik). 

Cilj, svrha i uloga Fotobaza.ba

(1) Osnovni cilj "Foto baze" jeste promocija, oglašavanje i činjenje dostupnim fotografija Davalaca sadržaja na jednom virtuelnom mjestu dostupnom većem broju osoba bez fizičkog prisustva, koje se od strane Primaoca sadržaja mogu koristiti za privatnu, medijsku, komercijalnu ili nekomercijalnu upotrebu.

(2) Internet stranica Fotobaza.ba predstavlja virtuelni prostor za promociju, oglašavanje i preuzimanje fotografija u isključivom vlasništvu UG eTrafika, na kojem Davaocima sadržaja nudi mogućnost besplatnog oglašavanja fotografija i povezivanje Davaoca sadržaja sa Primaocima sadržaja, pri čemu su svi Korisnici odgovorni za istinitost, tačnost, vjerodostojnost i zakonitost svih svojih objava i navoda na Fotobaza.ba. U skladu sa tim, sve objave fotografija i rezultati njihovog preuzimanja i daljeg korištenja, su sa stanovišta zakona BiH, koji štite autorska prava isključiva odgvornost Davaoca sadržaja i Primaoca sadržaja. 

Prihvatanje Opštih uslova poslovanja Fotobaza.ba

(1)     Neophodan uslov za korištenje Fotobaza.ba, sadržaja i fotografija na Fotobaza.ba jeste potpuno prihvatanje Opštih uslova poslovanja Fotobaza.ba (u daljem tekstu: Opšti uslovi) kojima se uređuju uslovi, način i postupak korištenja platforme i sadržaja platforme Fotobaza.ba, te definišu prava i obaveze Korisnika i posjetilaca internet stranice, reklamacije, odgovornost, naknada štete i druga pitanja.

(2)     Svako korištenje i posjećivanje internet stranice Fotobaza.ba, registracija Korisnika, odnosno, nastupanje u svojstvu Davaoca sadržaja ili Primaoca sadržaja, smatra se potpunim i neopozivim prihvatanjem Opštih uslova i upoznatosti sa sadržajem istih. Prihvatanjem Opštih uslova neopozivo izjavljujete i garantujete da imate poslovnu sposobnost, da ste zakonski u mogućnosti i da ste ovlašćeni u svoje ime da prihvatite Opšte uslove.

(3)     Nije dozvoljeno da Korisnik koristi Fotobaza.ba, njen sadržaj i usluge, u ime ili za potrebe drugog pravnog ili fizičkog lica te Fotobaza.ba ne snosi i ne može snositi bilo kakve negativne posljedice koje mogu proisteći iz takvog odnosa, bez obzira na to da li je zasnovan na stvarnim ili lažnim, odnosno zakonitim ili nezakonitim osnovama.

(4) Za vrijeme korištenja Fotobaza.ba primjenjuju se ovdje navedeni Opšti uslovi, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine, prema sjedištu UG eTrafika. Fotobaza.ba zadržava pravo promjene sadržaja Opštih uslova u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, pri čemu promjene stupaju na snagu trenutkom objave na internet stranici Fotobaza.ba i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće Korisnike/posjetioce Fotobaza.ba.

(5) Fotobaza nije u obavezi da šalje pojedinačna obavještenja o promjenama Opštih uslova zbog čega preporučujemo redovno praćenje ove sekcije na Fotobaza.ba.

(6) U Opštim uslovima se navodi datum važenja Opštih uslova, odnosno datum od kojeg se Opšti uslovi smatraju na snazi i primjeni. 

Vlasništvo nad internet stranicom Fotobaza.ba i njenim sadržajem

(1) Internet stranica Fotobaza.ba je u vlasništvu Udruženja građana eTrafika.net, sa sjedištem u ulici Kralja Petra I Karađorđevića 109, 78 000 Banja Luka (u daljem tekstu: UG eTrafika).

(2) Osim ako nije drugačije navedeno, cjelokupan sadržaj na web stranici, uključujući idejno rješenje, tekst, grafiku, podatke, zvuk, ilustracije, njihov odabir i raspored (u daljem tekstu zajedno: sadržaj), u vlasništvu je UG eTrafika. Osim ako nije drugačije navedeno, Fotobaza.ba nije autor niti vlasnik fotografija objavljenih na Fotobaza.ba i prihvatanjem Opštih uslova Davalac sadržaja prihvata da je on vlasnik i/ili autor fotografija koje objavljuje, da neopozivo prihvata odgovornost, a Fotobaza.ba neopozivo oslobađa odgovornosti u pogledu svih zahtjeva drugih Korisnika i trećih lica prema objavljenim fotografijama Davaoca sadržaja — naročito zahtjeva sa sudskim i finansijskim posljedicama.

(3) Fotobaza.ba samostalno odlučuje o načinu oglašavanja fotografija svakog pojedinog Korisnika (svrstavanju fotografije u odgovarajuću rubriku, veličini fotografije i njenom lociranju na Fotobaza.ba), što uključuje mogućnost odbijanja oglšavanja određene fotografije u skladu sa definisanim pravilima ili diskrecionom ocjenom Fotobaza.ba. Davalac sadržaja ima pravo da traži uklanjanje fotografije koju je oglasio na Fotobaza.ba.

(4) Sadržaj Fotobaza.ba podliježe zaštiti autorskih prava i zakonima koji se odnose na zaštitu intelektualnog vlasništva, te ne može da se koristi bez izričitog pisanog odobrenja UG eTrafika niti se bez izričitog pisanog odobrenja UG eTrafika mogu praviti reference ili linkovi prema/na Fotobaza.ba.

(5) UG eTrafika zadržava pravo izmjene sadržaja na internet stranici Fotobaza.ba u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korisnici i njihova registracija

(1) Samo registrovani Korisnik ima pravo da oglašava i preuzima fotografije na internet stranici www.Fotobaza.ba i koristiti ih za svrhu/namjenu za koju su preuzete, a u skladu sa Opštim uslovima.

(2) Fotobaza.ba nije prodavac, kupac niti posrednik u prodaji ili kupovini fotografija Davaoca sadržaja, odnosno nije kupac niti posrednik u kupovini fotografija u ime i/ili za račun Primaoca sadržaja, zbog čega se obavještavaju Korisnici, posjetioci internet stranice www.Fotobaza.ba i sva treća lica, da Fotobaza.ba i UG eTrafika ne nude prodaju, kupovinu, preuzimanje ili zamjenu bilo koje fotografije oglašene na internet stranici Fotobaza.ba, već to čine isključivo i samo registrovani Korisnici Fotobaza.ba.

(3) Fotobaza ne naplaćuje bilo kakvu naknadu za oglašavanje, promociju ili preuzimanje fotografija na internet stranici www.Fotobaza.ba, niti obračunava proviziju po izvršenom preuzimanju fotografija. Također, Fotobaza.ba ne isplaćuje bilo kakvu naknadu za oglašavanje fotografija na internet stranici www.Fotobaza.ba.

(4) Fotobaza.ba obračunava i naplaćuje troškove koje ima po osnovu preuzimanja fotografije i obračuna i transfera cijene koju zahtjeva Davalac sadržaja, a odnose se na administriranje računa/portfolija Davaoca sadržaja i Primaoca sadržaja kroz evidentiranja transakcija, prenosa novčanih sredstava na račun Davaoca sadržaja, troškove bankarskih i administrativnih usluga.

(5) Fotobaza.ba naplaćuje usluge u skladu sa važećim cjenovnikom koji je dostupan svim Korisnicima.

(6) Fotobaza.ba može da uspostavi pretplate, posebne ponude i uslove oglašavanja, promovisanja i preuzimanja fotografija, što će se definisati posebnim paketima u kojima će biti jasno definisani uslovi.

(7) Registracijom na Fotobaza.ba, Korisnik je saglasan:

— da oglašavanjem fotografije na Fotobaza.ba on stupa u svojstvo oglašivača fotografije, uslijed čega samostalno odgovara za sve direktne i posredne    posljedice koje nastaju ili mogu nastati po osnovu oglašavanja i preuzimanja fotografije,

—   da Fotobaza.ba ne učestvuje u oglašavanju i preuzimanju fotografija niti je učesnik bilo kakve transakcije vezano oglašavanje, preuzimanje i plaćanje fotografije, te da Korisnici koriste Fotobaza.ba samo kao internet platformu za realizaciju svojih naloga, odnosno za realizaciju oglašavanja, preuzimanja fotografija i sa njima povezanih pratećih aktivnosti,

—   da oglašavanjem fotografije i nuđenjem preuzimanja iste (sa ili bez plaćanja novčane naknade) potvrđuje da ima za to sva potrebna ovlašćenja i u tom pogledu odgovara za zakonitost, istinitost i vjerodostojnost navoda, te da snosi svu odgovornost, kako krivičnu tako i građansku, zbog davanja lažnih navoda, odnosno oglašavanja i prodaje suprotno pozitivnim propisima u Bosni i Hercegovini,

—   da osobe koje održavaju Fotobaza.ba kao i UG eTrafika nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih,

—   da Fotobaza.ba svojim korisnicima šalje e-mail poruke o novostima na stranici, s tim da Korisnici mogu putem profila na Fotobaza.ba isključiti korištenje ove opcije,

—   da korisničko ime (ime Korisnika) može biti promijenjeno od strane Fotobaza.ba, ukoliko Fotobaza.ba smatra da je promjena potrebna, uz obavještavanje Korisnika,

—   da Fotobaza.ba može izbrisati sve podatke o fotografiji i Korisniku ukoliko su nevažeći, a shodno diskrecionoj ocjeni Fotobaza.ba,

—   da se Fotobaza.ba neće koristiti za oglašavanje iste fotografije pod različitim profilima, ili za oglašavanje fotografija na različitim profilima navodeći iste kontakt informacije,

—   da će potpuno poštovati i primjenjivati sve odluke Fotobaza.ba,

—   da njegov korisnički profil i podaci ne mogu biti izbrisani bez potvrde vlasništva profila i odobrenja Fotobaza.ba. Korisnički profil može biti izbrisan nakon isteka perioda od 30 radnih dana od momenta potvrde vlasništva nad korisničkim profilom,

—   da će Fotobazi.ba dostaviti dokaze o vlasništvu, autorskom ili drugom pravu nad fotografijom ili odgovarajuče ovlašćenje neophodno za oglašavanje, preuzimanje i plaćanje fotografije, ukoliko se to bude od njega tražilo,

—   da iznos sredstava na nalogu koji je otvorio kod Fotobaza.ba, može da se samo na Fotobaza.ba,

— Korisnici su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik, te neopozivo prihvataju da Fotobaza.ba nema odgovornost i/ili obavezu za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu  djelovanjem Korisnika.

Oglašavanje i preuzimanje fotografija

(1)    Prilkom oglašavanja fotografije, Davalac sadržaja ovlašćuje Fotobaza.ba da uz fotografiju veže određene informacije i podatke koje smatra potrebnim, a koji će biti predviđeni odgovarajućom formom na internet stranici www.Fotobaza.ba.

(2) Fotobaza.ba je posvećena da Korisnicima i svim posjetiocima pruži najprofesionalniju uslugu, radi čega zadržava pravo da obriše ili ne oglasi fotografije (bez odgovornosti i obrazloženja prema Davaocu sadržaja) za koje smatra da im nije mjesto na Fotobaza.ba. Prethodno navedeno pravo, Fotobaza.ba će primjenjivati naročito u sljedećim situacijama:

— ako se radi o duploj fotografiji (identična fotografija oglašena na Fotobaza.ba) ili davanja istog naziva svim ili većem broju fotografija,

— kada Korisnik krši vlasnička prava, autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva,

 — kada fotografija može prouzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti vlasnička ili prava intelektualnog vlasništva drugog lica,

 — kada fotografija sadrži diskriminirajuće aspekte ili zakonima u Bosni i Hercegovini nedopuštene i zabranjene elemente,

— kada je fotografija u bilo kojem smislu uvredljiva prema Fotobaza.ba, njenim Korisnicima i posjetiocima www.Fotobaza.ba,

 — kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja Fotobaza.ba.

(3) Davalac sadržaja prilikom oglašavanja fotografije, s obzirom na temu koju obrađuje fotografija, određuje pripadnost fotografije jednoj ili više rubrika koje će biti predviđene odgovarajućom formom na internet stranici www.Fotobaza.ba.

(4) Oglašavanje fotografije, te svrstavanje fotografije u određenu kategoriju kojom se određuje svrha/namjena korištenja fotografije (sa ili bez plaćanja naknade, odnosno plaćanja cijene), vrši se na osnovu naloga Davaoca sadržaja kroz odgovarajuću formu na internet stranici www.Fotobaza.ba. Kao svrhu/namjenu korištenja fotografije koju oglašava, Davalac sadržaja može da označi:

 — slobodna za besplatno korištenje u sve svrhe/namjene,

 — korištenje u medijske svrhe/namjene i nekomercijalne svrhe/namjene,

— korištenje u komercijalne svrhe/namjene.

(5) Fotobaza.ba ima pravo, bez prethodne saglasnosti Davaoca sadržaja, unijeti nove, modifikovati ili izbrisati postojeće podatke, koji se odnose na oglašenu fotografiju, promijeniti ili dodati pripadnost fotografije jednoj ili više rubrika.

(6) Korisnik koji želi preuzetio fotografiju, svoj nalog u tom pravcu daje kroz odgovarajuću formu na internet stranici www.Fotobaza.ba. Ukoliko Davalac sadržaja zahtjeva plaćanje naknade za preuzimanje fotografije, iznos naknade će biti prikazan.

(7) Dati nalog za preuzimanje oglašene fotografije je neopoziv, bez obzira na to da li je preuzimanje fotografije sa ili bez obaveze plaćanja naknade. U slučaju da Korisnik bez svoje krivice ne može preuzeti fotografiju, Korisniku će biti refundirana sredstva koja je uplatio ili će mu biti omogućeno preuzimanje druge fotografije bez plaćanja naknade.

Korištenje i zaštita ličnih i drugih podataka

(1) Prilikom korištenja stranice Fotobaza.ba, Korisnici su dužni da koriste tačne i precizne podatke. Fotobaza.ba čini sve kako bi osigurala zaštitu ličnih i drugih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, broj računa, lokacija, IP adresa, iznos sredstava na računu itd.) Korisnika, te će podaci biti korišteni samo u svrhu spajanja Davaoca sadržaja i Primaoca sadržaja, Korisnika međusobno, te plaćanja i obaveza prema nadležnim organima.

(2) U svrhu oglašavanja i preuzimanja fotografija, Korisnik je dužan da izvrši registraciju na Fotobaza.ba i tom prilikom da popuni tražene podatke. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost, tačnost i ažurnost popunjenih podataka, te Fotobaza.ba ne snosi nikakve posljedice koje su rezultat greške ili nemarnosti Korisnika u pogledu istinitosti, tačnosti i ažurnosti popunjenih podataka.

(3) Registracijom na Fotobaza.ba Korisnik daje saglasnost na Opšte uslove, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da lični podaci dati u postupku registracije, budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi UG eTrafika, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, plaćanja i evidencija. Obrađivač ličnih podataka se obavezuje da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni i garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećim licima, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima u Bosni i Hercegovini.

(4) Fotobaza.ba neće obrađivati podatke Korisnika u komercijalne svrhe, izuzev za potrebe Fotobaza.ba. te može obrađivati podatke Korisnika za potrebe poboljšanja funkcionisanja stranice i njenog unaprijeđenja.

(5) Lični podaci Korisnika će se obrađivati i sa istima će se postupati saglasno Zakonu o zaštiti ličnih podataka. Svaki bivši Korisnik ima pravo podnijeti zahtjev da se njegovi lični podaci obrišu po prestanku statusa Korisnika Fotobaza.ba, osim ukoliko bi brisanje podataka onemogućilo ispunjavanje zakonskih ili na Zakonu zasnovanih obaveza Fotobaza.ba.

(6) Fotobaza.ba nije odgovorna ukoliko Korisnik sam otkrije svoje podatke trećim licima davanjem korisničkog imena i šifre (user name i password) ili im te podatke učini dostupnim da drugi način.

(7) Registracijom na Fotobaza.ba, Korisnik daje saglasnost da podaci Korisnika ili koji se odnose na Korisnika (isključujući lične), a koji su u posjedu Fotobaza.ba, budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani. Korisnik Fotobaza.ba pristaje da njegovu/njenu e-mail adresu i/ili broj telefon Fotobaza.ba upotrijebi u svrhu slanja obavještenja u vezi sa korištenjem ili funkcijama Fotobaza.ba, a naročito u svrhu dostave računa i obavještenja vezanih za njegove aktivnosti ili status na Fotobaza.ba ili fotografiju koju je prodavač oglasio, odnosno preuzeo.

(8) Registracijom na Fotobaza.ba, Korisnik daje saglasnost da prima promotivna i/ili druga obaviještenja putem e-mail, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije, koji se mogu koristiti na osnovu date e-mail adrese i telefonskog broja.

Zaštita vlasničkih, autorskih i prava intelektualnog vlasništva

(1) UG eTrafika i Fotobaza.ba imaju nultu i promovišu nultu toleranciju u pogledu kršenja ili zloupotrebe vlasničkih, autorskih i prava intelektualnog vlasništva i generalno nezakonitog postupanja, te Korisnici (posjetioci) Internet stranice Fotobaza.ba, kao i druga pravna i fizička lica, mogu da prijave kršenje ili zloupotrebu vlasničkih, autorskih i prava intelektualnog vlasništva putem sljedeće e-mail adrese: info@fotobaza.ba 

(2) Korisnici ne smiju da čine ništa što je nezakonito, dovodi u zabludu, prevara je ili se čini u nezakonite ili neovlašćene svrhe.

(3) Zabranjeno je objavljivanje tuđih, privatnih i povjerljivih fotografija, kao i fotografija kojima se krše vlasnička, autorska i prava intelektualnog vlasništva.

(4) Oglašavanjem fotografije, Davalac sadržaja neopozivo i pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, izjavljuje da posjeduje potrebna prava i ovlašćenja za oglašavanje i nuđenje preuzimanja fotografije, te da internet stranica www.Fotobaza.ba predstavlja samo, i isključivo samo, platformu putem koje Davalac sadržaja realizuje takva prava i ovlašćenja.

(5) Davalac sadržaja je saglasan, a Primalac sadržaja prihvata, da preuzimanjem fotografije Primalac sadržaja stiče jedino pravo korištenja fotografije za svrhu/namjenu za koju je fotografija preuzeta, te da se ne može koristiti u druge svrhe/namjene niti od strane trećih lica. Preuzimanjem fotografije, Primalac sadržaja ne stiče bilo koja druga prava.

(6) Fotobaza.ba ne mijenja, prepravlja niti na bilo koji drugi način modifikuje fotografije koje Davalac sadržaja oglašava niti odgovara ukoliko je to prethodno učinio Davalac fotografije ili neko treće lice, sa ili bez znanja Davaoca sadržaja, a prije oglašavanja fotografije na Fotobaza.ba.

Plaćanja, poreske i druge finansijske obaveze

(1) Davalac sadržaja može zahtjevati plaćanje određene cijene za preuzimanje oglašene fotografije, koje se nakon preuzimanja mogu koristiti samo u svrhu/namjenu određenu Opštim uslovima.

(2) Ukoliko se zahtjeva plaćanje određene cijene za preuzimanje oglašene fotografije, cijena će biti iskazana u konvertibilnim markama, s uključenim porezom. Ukoliko Korisnik zahtjeva ili je neophodno da se plaćanje vezano za preuzimanje fotografije ili transakcija vezana za račun Korisnika na Fotobaza.ba obavi u valuti različitoj od Konvertibilne marke, ukoliko Fotobaza.ba prihvati obavljanje takve transakcije Korisnik je odgovoran za sve troškove konverzije valute i pripadajuće troškove koji se odnose na transakciju.

(3) Ponuda i cijene za specijalne akcije i popuste, odnose se na fotografije navedene u takvim akcijma i popustima, te vrijede pod uslovima i do isteka roka koji je naveden u takvim akcijma i popustima.

(4) Svako korištenje fotografije izvan svrhe/namjene za koju je preuzeta, ovlašćuje Fotobazu.ba da prema takvom Primaocu sadržaja primjeni odgovarajuće mjere u skladu sa Opštim pravilima, ne isključujući finansijske sankcije u skladu sa tarifom/cjenovnikom. Ukoliko se, preuzeta od Primaoca sadržaja, koristi od trećih lica, a bez saglasnosti Davaoca sadržaja i Fotobaza.ba, uz jasnu ili prećutnu saglasnost/znanje Primaoca sadržaja, takvo korištenje smatra se kršenjem Opštih uslova od strane Primaoca sadržaja.

(5) Preuzimanjem fotografije putem internet stranice www.Fotobaza.ba, između Davaoca sadržaja i Primaoca sadržaja se postiže saglasnost i volja da Davalac sadržaja oglašava, a Primalac sadržaja preuzima tačno određenu fotografiju u tačno određenom broju primjeraka za tačno određenu svrhu/namjenu korištenja, u skladu sa Opštim uslovima.

(6) Primalac sadržaja stiče pravo preuzimanja fotografije nakon uplate i verifikacije uplate cijene fotografije.

(7) Novčana sredstva Korisnika, evidentiraju se na računu kod Fotobaza.ba koji se automatski formira registracijom Korisnika. Ukoliko Korisnik prekrši Opšte uslove, izbriše nalog, prestane da koristi ili ne iskoristi usluge koje je platio (npr. posebne ponude, promotivne pakete, pretplate, popuste i slično), Fotobaza.ba neće, niti je dužna da isplati, vrati ili refundira sredstva koja su se do tog trenutka nalazila na računu kod Fotobaza.ba, odnosno da isplati, vrati ili refundira sredstva za neiskorišteni dio usluge.

(8) Korisnici odgovaraju za finansijske, poreske i sa njima povezane administrativne obaveze koje nastaju ili mogu da nastanu po osnovu korištenja internet stranice Fotobaza.ba, odnosno oglašavanja i preuzimanja fotografija.

(9) Fotobaza.ba će na zahtjev nadležnih organa odobriti pristup svim podacima koji nastaju korištenjem Fotobaza.ba od strane Korisnika.

Isključenje Korisnika, naknada štete

(1) Fotobaza.ba zadržava pravo da iz daljeg korištenja Fotobaza.ba isključi ili sankcioniše Korisnika koji na bilo koji način:

— krši Opšte uslove,

— ometa rad ili funkcionisanje Fotobaza.ba,

—  vrijeđa prava Korisnika i posjetilaca Fotobaza.ba,

— ugrožava ili narušava reputaciju Fotobaza.ba,

— zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi  Fotobaza.ba,

— kopira sadržaj objavljen na Fotobaza.ba, isključujuči fotografije čiji je autor, i      objavljuje u/na nekom drugom mediju ili mjestu,

— kreira linkove prema Fotobaza.ba, bez ovlašćenja Fotobaza.ba ili na način da se   ugrožava ili narušava stabilnost i funkcionisanje Fotobaza.ba,

— lobira Korisnike Fotobaza.ba na oglašavanje na sličnim stranicama ili u drugim  medijima, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge a suprotno interesima Fotobaza.ba,

— kreira ili koristi duple korisničke profile na Fotobaza.ba,

— na drugim internet stranicama, medijima i drugim vizielno opažajućim mjestima neovlašćeno se predstavlja pod nazivom Fotobaza.ba (svim kombinacijama koje ukazuju na korištenje istog imena),

— izaziva i širi rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju,

— registruje se i predstavlja, objavljuje i preuzima fotografije pod lažnim, nepostojećim, tuđim i/ili na bilo koji način netačnim podacima, posebno se odnoseći na podatke o lokaciji, IP adresama, brojem telefona i e-mail adresom,

— neovlašteno se predstavlja u ime Fotobaza.ba, Fotobaza.ba administracije i njenih zaposlenih,

 — ne poštuje obavještenja, pravila, upozorenja i ograničenja navedena na Fotobaza.ba.

(2) Fotobaza.ba, uz isključenje Korisnika može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit. Korisnik je saglasan da Fotobaza.ba, u skladu sa vlastitom ocjenom donesenom na osnovu procjene težine i vrste prekršaja Korisnika, može prouzrokovanu štetu ili izgubljenu dobit da naplati iz sredstava isključenog Korisnika koji se nalaze na računu kod Fotobaza.ba koja, između ostalog, mogu da budu ostvarena oglašavanjem fotografija.  

(3) U slučaju ocjene Fotobaza.ba, da određeni posjetioci narušavaju ili ugrožavaju sigurnost ili funkcionisanje internet stranice, ima pravo istima da blokira pristup Fotobaza.ba.

Odricanje od odgovornosti vezano za www.Fotobaza.ba

(1) Fotobaza.ba ne garantuje:

— tačnost, potpunost i/ili istinitost navoda uz oglašene fotografije,

— ovlašćenje i savjesnost Korisnika po osnovu oglašavanja i preuzimanja fotografija,

— ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka Korisnika, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju,

— da na internet stranici Fotobaza.ba neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku.

(2) Fotobaza.ba se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve odgovornosti, štete, gubitka ili povrede koji mogu da nastanu direktno ili posredno zbog:

— korištenja internet stranice www.Fotobaza.ba,

— korištenja drugih internet stranica na koje ili sa kojih eventualno vode linkovi sa/na internet stranicu www.Fotobaza.ba,

— informacija na internet stranici www.Fotobaza.ba postavljenih od Korisnika ili trećih lica,

— postupaka Korisnika internet stranice www.Fotobaza.ba,

— postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na internet stranici www.Fotobaza.ba,

— upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe internet stranice www.Fotobaza.ba,  

— korištenja drugih internet stranica na kojima je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime Fotobaza.ba,

— korištenja stranica koje nisu pod domenom www.Fotobaza.ba, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime Fotobaza.ba, kopirajući stranicu www.Fotobaza.ba vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu Fotobaza.ba ne može da snosi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može da dopusti povremen pristup.

(3) Fotobaza.ba ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koju fotografiju oglašenu, preuzetu i plaćenu putem Fotobaza.ba kao internet platforme za oglašavanje, preuzimanje i razmjenu fotografija, posebno uključujući tačnost i vjerodostojnost vlasništva i autorskih prava nad bilo kojom fotografijom, tačnost i/ili istinitost opisa, poštenje i savjesnost Korisnika i spremnost Korisnika da provede transakciju.

(4) Fotobaza.ba može da sadrži linkove prema drugim internet stranicama, ali ne odgovara za usluge, robe ili proizvode do kojih se došlo pomoću Fotobaza.ba, na taj način. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s Fotobaza.ba, niti podrške takvim stranicama od strane Fotobaza.ba.

(5) Internet stranica www.Fotobaza.ba, povremeno može biti nedostupna radi različitih tehničkih problema i održavanja.

(6) Sve pravne pritužbe ili postupci u vezi sa oglašenim fotografijama na internet stranici www.Fotobaza.ba, a bazirani na povredi bilo kojeg vlasničkog prava ili autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva, ne mogu se odnositi na Fotobaza.ba i UG eTrafika, već na Korisnika koji je oglasio fotografiju, te Fotobaza.ba i UG eTrafika nisu odgovorni za bilo koji pravni postupak ili pritužbu baziranu na povredi bilo kojeg vlasničkog prava ili autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva, a s obzirom na to da Fotobaza.ba nije autor takvog oglasa/oglašene fotografije, niti je Davalac sadržaja, niti je distributer oglašene fotografije. 

Prigovori i obavještenja za treća lica i posjetioce

(1) Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetioci da internet stranica www.Fotobaza.ba i UG eTrafika shodno ovim Opštim uslovima odredbi člana 23. Zakona o elektronskom i pravnom i poslovnom prometu (sl. glasnik BiH br. 88/2007), ne snose nikakvu odgovornost za informacije unesene od strane Korisnika www.Fotobaza.ba, a kojim informacijama Fotobaza.ba, odnosno UG eTrafika samo osigurava pristup.

(2) Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetioci internet stranica www.Fotobaza.ba da su odredbama članova 25. i 27. Zakona o elektronskom pravnom i poslovnom prometu, Fotobaza.ba, odnosno UG eTrafika, oslobođeni svakog oblika odgovornosti:

— za pretragu sadržaja na virtuelnom oglašivaču i dobijene informacije na upit,

— kod privremenog (prolaznog) pohranjivanja — Cashing,

— kod pohranjivanja stranih sadržaja — Hosting na zahtjev Korisnika,

— omogućavanja pristupa informacijama trećih lica – Linking.

(3) Obavještavaju se treća lica da se shodno ovim Opštim uslovima, definisanom cilju, svrsi i ulozi Fotobaza.ba, svi eventualni sporovi iz odnosa Korisnika ili odnosa Korisnika sa trećim licem nastali zbog istinitosti podataka o Korisniku, sadržaju oglasa (fotografiji), o cijeni fotografije, vlasništvu, autorskim i drugim pravima nad fotografijom koja je predmet oglašavanja, preuzimanja i plaćanja, rješavaju isključivo između Korisnika, odnosno Korisnika i trećih lica. Fotobaza.ba ne odgovara za bilo koji oblik štete prema trećim licima ili Korisniku, nastao kao posljedica takvog međusobnog odnosa između Korisnika ili odnosa Korisnika i trećeg lica.

(4) Korisnici i treća lica se obavještavaju da Fotobaza.ba nije u mogućnosti da dozvoli pristup ličnim podacima bez naloga/zahtjeva ovlaštenog organa, odnosno saglasnosti vlasnika ličnih podataka.

Rješavanje sporova i sudska nadležnost

(1) Sve zahtjeve i sporove, strane će pokušati riješiti sporazumno i na miran način.

(2) U slučaju sudskog spora, nadležan je sud u Banjoj Luci.


Banja Luka, 11. oktobar 2021. godine

Sva prava pridržana.